GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Strona główna / Poradnie i pracownie / Opieka pielęgniarska
Opieka pielęgniarska
Pielęgniarka środowiskowa udziela świadczeń pielęgniarskich w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie.

Pielęgniarka środowiskowa podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez ubezpieczonego zgodnie z art. 114 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą ubezpieczoną i jej rodziną w zakresie:

Promocji zdrowia i profilaktyki chorób
Świadczeń pielęgnacyjnych
Świadczeń diagnostycznych
Świadczeń leczniczych
Świadczeń rehabilitacyjnych.

Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej:

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

Zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku
Osoby niepełnosprawne
Osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym
Pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania
Położną środowiskową/rodzinną
Pielęgniarką/położną praktyki
Pielęgniarką opieki długoterminowej
Innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych
Przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki

Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych
Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych
Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych
Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia
Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób
Organizacja grup wsparcia
Realizacja szczepień ochronnych
Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.

Świadczenia diagnostyczne:

Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
Wykonywanie badania fizykalnego
Wykonywanie pomiarów i ich ocena
Wykonywanie testów
Prowadzenie bilansu wodnego
Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej.

Świadczenia pielęgnacyjne:

Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia lecznicze:

Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu)
.Wykonywanie wlewów doodbytniczych
Podawanie leków różnymi drogami i technikami
Wykonywanie zleceń lekarskich
Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu
Zdejmowanie szwów
Stawianie baniek lekarskich
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Świadczenia usprawniające:

Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
Usprawnienie ruchowe
Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
Ćwiczenia ogólnousprawniające.
Pielęgniarka poz wykonuje zabiegi na podstawie zleceń i skierowań lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ.

Pielęgniarka środowiskowa i jej świadczenia poz w domu pacjenta

Opieką pielęgniarki poz realizowaną w warunkach domowych mogą być objęte zadeklarowane do pielęgniarki poz osoby w każdym wieku, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 800 a 1800, w terminach uzgodnionych z pacjentem. Świadczenia odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki. Taką opieką mogą być również objęci podopieczni Domów Pomocy Społecznej. Sprawowanie opieki przez pielęgniarkę poz nad podopiecznymi DPS obejmuje:

Współudział w uzgodnieniu i tworzeniu przez zespół opiekuńczo terapeutyczny DPS indywidualnych planów opieki dla jego mieszkańców
Edukację personelu DPS w zakresie wynikającym z potrzeb ustalonych planami opieki
Realizację świadczeń pielęgnacyjno-leczniczych i leczniczych wynikających z diagnozy pielęgniarskiej oraz zleceń lekarskich.

Środki higieny osobistej, leki, środki farmakologiczne (w tym specjalistyczne opatrunki do leczenia odleżyn),środki ortopedyczne i pomocnicze oraz sprzęt medyczny, niezbędny/e do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych przez pielęgniarkę - zapewnia pacjent, rodzina lub opiekun

Zawsze, kiedy pacjenci Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu nie mogą zgłosić się do lekarza, nasze pielęgniarki środowiskowo/rodzinne przyjadą do twojego domu: podać leki, pobrać materiał do badania, wykonać zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze w przypadku odleżyn lub trudno gojących się ran.
Godziny pracy
Poniedziałek
8:00 - 18:00
Wtorek
8:00 - 18:00
Środa
8:00 - 18:00
Czwartek
8:00 - 18:00
Piątek
8:00 - 18:00

GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Informacje dotyczące programu "Profilaktyka raka piersi"

PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu 2018 replica watches designed by DotRed