GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Strona główna / Poradnie i pracownie / Programy profilaktyczne
Programy profilaktyczne
Przychodnia realizuje następujące programy profilaktyczne dla mieszkańców gminy Wodzisław finansowane z budżetu gminy Wodzisław:

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych

Program jest pierwszym programem profilaktycznym w Gminie Wodzisław finansowanym przez gminę i będzie realizowany w latach 2016-2018 i ewentualnie kontynuowany w latach następnych. W ramach programu szczepione są dzieci w wieku16-18 miesięcy oraz młodzież z VI klasy szkoły podstawowej. Szczepione będą dzieci według roczników. Co roku szczepiony będzie kolejny rocznik. Populacja kwalifikująca się do udziału w programie: dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wodzisław, dzieci z poza terenu Gminy Wodzisław związane z gminą poprzez uczęszczanie do szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy oraz dzieci z roczników objętych szczepieniem których rodzice złożyli deklarację zapisu do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu.

W ramach programu wykonywane jest badanie lekarskie oraz szczepienie szczepionką przeciw meningokokom typ C w Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, ul. Ariańska 12.

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Wodzisław w wieku 65 lat i więcej

Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami grypy wśród mieszkańców gminy Wodzisław w wieku 65 lat i więcej.

Cele szczegółowe:

Zmniejszenie zapadalności na grypę i infekcje grypopochodne wśród mieszkańców w wieku powyżej 65 lat

Zmniejszenie liczby zgonów i hospitalizacji w wyniku grypy i jej powikłań w populacji docelowej

Zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy na temat zagrożeń dla zdrowia związanych z grypą oraz możliwości zapobiegania tej jednostce chorobowej

Wzrost świadomości zdrowotnej mieszkańców w zakresie potrzeby szczepień przeciw grypie

Zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciw grypie.

Adresaci Programu

Program będzie skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie Gminy Wodzisław, u których nie występują przeciwskazania do szczepienia.

Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-10 lat z terenu gminy Wodzisław na lata 2018-2022

Cel główny:

Zmniejszenie częstości występowania próchnicy wśród dzieci z populacji docelowej poprzez zintegrowane działania edukacyjne i profilaktyczne.

Cele szczegółowe:

Ocena stanu zdrowotnego jamy ustnej dzieci w wieku 8-10 lat zamieszkujących gminę Wodzisław.

Ocena intensywności oraz frekwencji występowania próchnicy w populacji docelowej.

Poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie profilaktyki próchnicy zębów wśród dzieci z grupy docelowej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Wykształcanie sprzyjających zapobieganiu próchnicy prawidłowych nawyków higienicznych i żywieniowych wśród dzieci z grupy docelowej oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

Adresaci Programu

Program będzie skierowany do:

Dzieci w wieku 8-10 lat (działania z zakresu edukacji zdrowotnej, badania stomatologiczne oraz profilaktyka stomatologiczna)

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku 8-10 lat (działania z zakresu edukacji zdrowotnej).

Ponadto Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu realizuje programy profilaktyczne finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia:

Program profilaktyki gruźlicy

Skierowany do osób dorosłych, zapisanych do pielęgniarki poz zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wodzisławiu, którzy nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

Osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub

Osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

Program CHUK (Choroby układu krążenia) 2022

Do udziału w programie zapraszamy osoby urodzone w latach:
1957-1987 - od 35 do 65 r.ż.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

Które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat

Obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Bliższe informacje są udzielane w miejscu, rejestracja, punkt szczepień Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wodzisławiu:

ul. Ariańska 12
28-330 Wodzisław
tel. 572-908-160, 572-908-164
"Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi"

Realizowany przy współpracy z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
Zobacz prezentację

„Ogólnopolski program profilaktyki chorób naczyń mózgowych”

Realizowany przy współpracy z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II .
Zobacz prezentację

GOZ w Wodzisławiu współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich i EFZ.

Informacje dotyczące programu "Profilaktyka raka piersi"

PDF
Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu 2018 replica watches designed by DotRed